U arrit marrëveshja për dhënien e lejes ndërtimore nga Komuna e Gostivarit për rehabilitimin e Rusinos

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 24 Shtator, 2020 13:50

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredini, priti sot në një takim konsultativ përfaqësuesit e nismës civile “Stop Rusino” dhe Kryetarin e Komunës së Gostivarit Arben Taravari. Takimi u ndoq nga përfaqësuesit e Sekretariatit Zviceran për Çështjet Ekonomike dhe Projekti për Krijimin e një Sistemi të Integruar Rajonal të Menaxhimit të Mbetjeve në Rajonin e Pollogut dhe të gjitha partitë politike në vend.

Duke vlerësuar se ka informacion të pamjaftueshëm dhe joadekuat të popullatës mbi aktivitetet për të kapërcyer situatën me Rusino, Ministri Nuredini theksoi se qëllimi si i popullatës ashtu edhe i komunave dhe MMJPH është menaxhimi i njëjtë i mbeturinave i kontrolluar që do të mbrojë shëndetin e njeriut dhe mjedisin. . Qeveria dhe MMPH janë plotësisht të përgatitur për krijimin e një Sistemi të Integruar Rajonal të Menaxhimit të Mbetjeve në rajonin e Pollogut si rezultat i punës serioze dhe të palodhur të shumë ekspertëve, profesionistëve, institucioneve në nivelin lokal dhe kombëtar me burime të mëdha financiare të investuara. Në vetë procesin, siç informoi Nuredni, ne jemi të përfshirë shumë thellë. Gjegjësisht, faza e parë është zbatuar pothuajse plotësisht dhe përfundimi i saj është një parakusht për fillimin e fazës së dytë, duke vënë në veprim të gjithë sistemin rajonal.

Faza e parë përfshin përgatitjen e të gjithë dokumentacionit dhe ndërmarrjen e masave të ndërhyrjes për të cilat janë siguruar fonde nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike. Nuk janë realizuar vetëm masat e shpejta, me të cilat në fakt edhe do të kapërcejnë situatën aktuale me deponinë ilegale në Rusino.

Masat e shpejta nënkuptojnë prokurimin e kontejnerëve për të gjitha komunat në rajonin e Pollogut dhe sanimin e lokacionit në Rusino, dmth, ndihmë për Komunën e Gostivarit për ballafaqimin me problemin me të cilin përballet në vendndodhjen në Rusino (kjo përfshin ndërtimin e një sistemi për trajtimin e rrjedhjeve, dmth ndërtimin e një kanali, rezervuari dhe pompë që do të kthejë rrjedhjen në një deponi, shtëpi për punonjësit, peshore për matjen automjeteve dhe një rrugë që çon në deponi jostandarde duke vendosur një gardh përgjatë rrugës për të parandaluar hedhjen e paligjshme të mbeturinave përgjatë rrugës. Por për fat të keq, kjo pjesë e projektit që do të rregullojë situatën me deponinë jo standarde “Rusino” nuk mundet ende të realizohet për shkak të mosdhënies së pëlqimit për projektin e infrastrukturës nga Komuna e Gostivarit, në mënyrë që të mund të ndërhyhet në lokacionin dhe ta vendoset nën kontroll. Në kushte të tilla ekziston rreziku i humbjes së fondeve të parashikuara për ndihmë në menaxhimin e deponisë jo standarde “Rusino” dhe kështu jo vetëm që nuk e zgjidhin problemin por gjithashtu hapin probleme të reja për të gjitha komunat në rajon.

Gjatë kësaj u theksua rëndësia thelbësore e miratimit të një Plani Rajonal të Menaxhimit të Mbeturinave në Rajonin e Pollogut, i cili tashmë është aprovuar nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe që pritet të miratohet nga këshillat e secilës prej komunave në rajon, përfshirë Komunën e Gostivarit, që është parakusht për sigurimin e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e investimeve të planifikuara në fazën e dytë të projektit.

Faza e dytë përfshin ndërtimin e një deponie standarde me një impiant për trajtimin e mbeturinave, ndërtimin e stacioneve të transferimit, prokurimin e kamionëve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave, prokurimin e kontejnerëve për përzgjedhjen e mbeturinave dhe mbylljen e plotë të 74 deponive ilegale ekzistuese dhe metjeve në rajon.

Pjesëmarrësit, duke shprehur gatishmëri për një zgjidhje të përbashkët të problemit ranë dakord:

1. Kryetari i Komunës Taravari të nënshkruajë menjëherë lejen e ndërtimit për të filluar zbatimin e masave të shpejta për rehabilitimin dhe përmirësimin e infrastrukturës në Rusino

2. Plani rajonal i menaxhimit të mbetjeve në Rajonin e Pollogut, i plotësuar nga një plan për gjetjen e një lokacioni të ri brenda pesë viteve, të aprovohet nga të gjitha komunat në Rajon.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 24 Shtator, 2020 13:50