Në dy muajt e parë të vitit, 92 raste të dhunës në shkolla

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 16 Maj, 2023 20:10

Qeveria në seancën e sotme solli disa konkluzione në fushën e parandalimit dhe sigurisë në shkolla.

Rekomandohet që të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme nëpër komunat dhe Qytetin e Shkupit të formojnë ekipe profesionale në nivel komunal në bashkëpunim me shërbimet profesionale të qendrave ndërkomunale për punë sociale. Fokusi i punës së këtyre ekipeve synohet të jetë biseda – individualisht me çdo fëmijë/nxënës në shkollë. Gjithashtu, atyre u rekomandohet mbajtja e takimeve me të gjithë prindërit për të përmirësuar proceset, sigurinë, organizimin dhe kushtet në shkolla.

Rekomandimi i Qeverisë i referohet konkretisht detyrës së drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme, për organizimin e mbledhjeve të bordeve të shkollave dhe këshillave të prindërve, si dhe mbledhjet e prindërve. Në këto takime është planifikuar të diskutohet për përgjegjësitë e ndërsjella në lidhje me masat parandaluese për mbrojtjen e nxënësve në shkolla, duke iu referuar dispozitave të Ligjit për Familjen dhe Ligjit Penal, në funksion të sigurisë së nxënësve.

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 16 Maj, 2023 20:10